OptiFreeze > Media > Press Releases & News

Offentliggörande av memorandum, teaser och anmälningssedel

Regulatory
Styrelsen för OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 22 januari 2016. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 3 februari 2016, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på OptiFreezes och AktieTorgets respektive hemsida.
Read more

Marknadsmeddelande 22/16 – Information om företrädesemission i OptiFreeze AB

Regulatory
Sista dag för handel i aktie (OptiFreeze) med rätt till tilldelning av teckningsrätten i emissionen är den 27 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 januari 2016.
Read more

Beslut om företrädesemission - för fortsatt uppskalning inför marknadslansering

Regulatory
Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) beslutade den 21 januari 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 780 000 aktier. Vid full teckning ger emissionen OptiFreeze ett tillskott på cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen avser Bolaget bland annat att anskaffa kapital för att tillsammans med bolagets samarbetspartners fortsätta uppskalningen samt utveckla nästa generations produktionsmetod vilken syftar till att förenkla produktionsprocessen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde. Kapitalet ska även användas för att i samarbete med partners adressera livsmedelsföretag runt om i världen samt till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,5 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 49 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.
Read more

Ny metod för torkning av bladkryddor förbättrar smak, arom och färg

Regulatory
I samarbete med forskare på Lunds Tekniska Högskola har OptiFreeze AB funnit och utvärderat ett tredje applikationsområde för bolagets teknik, torkning av bladkryddor. Utvärderingar visar att aromer, smak och färg bevaras i större utsträckning samt att torktiden reduceras avsevärt.
Read more

Uppdatering från OptiFreeze AB

Regulatory
Read more