OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-03-23, 08.26 (CET)

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 16.00 Scandic Star, Glimmervägen 5 i Lund.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016, och • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 april 2016 skriftligen till OptiFreeze AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215  eller per e-post info@optifreeze.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 20 april 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.optifreeze.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 800 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.  Ytterligare 780 000 aktier från den nyligen genomförda företrädesemissionen kommer att registreras inom kort.

Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer. 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner. 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 9 och 10) Styrelsen har föreslagit att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt arvode åt styrelse kommer att offentliggöras senast en vecka innan bolagsstämman genom pressmeddelande.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11) Styrelsen föreslagit att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Förslag avseende styrelse och eventuella styrelsesuppleanter kommer att offentliggöras senast en vecka innan bolagsstämman genom pressmeddelande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12) Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund samt på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i mars 2016 OptiFreeze AB (publ) STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB Telefon: 0738-14 52 15 E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ) OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

se pressmeddelandet