OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-01-22, 08.30 (CET)

Beslut om företrädesemission - för fortsatt uppskalning inför marknadslansering

Regulatory

Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) beslutade den 21 januari 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 780 000 aktier. Vid full teckning ger emissionen OptiFreeze ett tillskott på cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen avser Bolaget bland annat att anskaffa kapital för att tillsammans med bolagets samarbetspartners fortsätta uppskalningen samt utveckla nästa generations produktionsmetod vilken syftar till att förenkla produktionsprocessen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde. Kapitalet ska även användas för att i samarbete med partners adressera livsmedelsföretag runt om i världen samt till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,5 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 49 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Motiv
Uppskalningen av Bolagets teknologi inför en marknadslansering pågår. Bolaget befinner sig i slutskedet i arbetet med den första prototypen av OptiCept. Målsättningen är att visa livsmedelsmarknaden att det går att behandla och frysa större mängder produkter. Denna prototyp av OptiCept är tänkt att producera frysta grönsaker som ska finnas på marknaden 2016. OptiFreeze har också tagit de första stegen mot nästa generation produktionsmetod, med målet att förenkla processen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde.

Efter att ha kompletterat patentportföljen med ytterligare en patentansökan för en metod som möjliggör förlängning av hållbarheten genom behandling i kombination med kylförvaring, har Bolaget under hösten 2015 arbetat med detta nya applikationsområde tillsammans med en samarbetspartner, med mycket goda resultat. OptiFreeze kommer i nästa fas i processen att genomföra tester i en partners produktionsanläggning. Samtidigt har Bolaget adderat ett tredje användningsområde, nämligen torkning, vilket bidrar till att bredda och fördjupa bolagets och våra samarbetspartners affärsmöjligheter.

OptiFreeze har alltså tre samarbetspartners för närvarande; Arc Aroma Pure AB, Orkla och JBT. OptiFreeze har således en bra grund för en marknadsintroduktion. Tillsammans med JBT genomförs uppskalningen och produktifieringen av OptiFreezes teknologi. Orkla-samarbetet innebär att Bolaget har sin första kund inom applikationsområdet frysning.

Genom företrädesemissionen avser Bolaget bland annat att anskaffa kapital för att tillsammans med bolagets samarbetspartners fortsätta uppskalningen samt utveckla nästa generations produktionsmetod vilken syftar till att förenkla produktionsprocessen och skaffa förmågan att producera större kvantiteter i ett flöde. Kapitalet ska även användas för att i samarbete med partners adressera livsmedelsföretag runt om i världen samt till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter.

Teckningsförbindelser
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser om cirka 9,5 MSEK motsvarande 49 % av emissionsbeloppet.

Teckningsförbindelser har tillkommit genom att Bolagets huvudägare Arc Aroma Pure AB (publ) och ytterligare ett antal aktieägare vederlagsfritt har överlåtit sina teckningsrätter i företrädesemissionen till ett konsortium av nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Ingen ersättning utgår till tecknarna. Likvid har inte säkerställts på förhand.

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 3 – 17 februari 2016.
* Teckningskurs: 25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 29 januari 2016 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Avstämningsdag är den 29 januari 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2016.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 – 15 februari 2016.
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 februari 2016 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2016.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 780 000 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 7 800 000 aktier.

Utspädning
Vid full teckning i företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 780 000 aktier, vilket motsvarar en ökning med cirka 10 procent. Detta motsvarar en utspädning om högst 9,1 procent av det totala antalet aktier och röster för en aktieägare som inte utnyttjar sina teckningsrätter. Med utspädning avses här antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier vid fullteckning efter att emissionen registrerats.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se nyheten