OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2017-03-15, 12.51 (CET)

Kommuniké från årsstämma

Regulatory

Igår, den 14 mars 2017, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den framlagda balansräkningen. Vidare fastställde stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapåret 2016.

Fastställande av antal styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra (4) stycken samt att två (2) styrelsesuppleanter skall utses. Stämman beslutade även att ett (1) revisionsbolag skall utses till revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade dels att omvälja Petr Dejmek och Anders Hättmark som styrelseledamöter, dels att nyvälja Göran Hedbys och Elisabeth Yllfors som styrelseledamöter samt dels att nyvälja Federico Gomez och Johan Möllerström som styrelsesuppleanter. Stämman beslutade även att nyvälja Göran Hedbys som styrelseordförande.

Stämman beslutade att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Aktiespararna föreslog stämman att besluta att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om högst tio procent. Aktiespararna reserverade sig mot stämmans beslut.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017.

Om OptiFreeze AB (publ)

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelande