OptiFreeze > Media > Press Releases & News

2016-04-27, 09.39 (CEST)

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatory

Igår, den 26 april 2016, hölls årsstämma i OptiFreeze AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att utse ett revisionsbolag till bolagets revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter. Härutöver beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera 1 prisbasbelopp till styrelseledamöterna.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Linde, Pär Henriksson, Anders Hättmark och Petr Dejmek. Till styrelseordförande beslutades om omval av Martin Linde.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Aktiespararna föreslog en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Aktiespararna reserverade sig mot årsstämmans beslut.

Lund i mars 2016

OptiFreeze AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se pressmeddelandet