OptiFreeze > Press Releases & News

Bilagor till extra bolagsstämma OptiFreeze

Styrelseprotokoll med beslut om riktad nyemission, styrelsens beslut om riktad nyemission, styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande över styrelsens redogörelse kan laddas ned på nedan länkar. Styrelseprotokoll med beslut om riktad nyemission Styrelsens beslut om riktad nyemission Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse

Read More

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma kan laddas ner här: Fullmaktsformulär extra bolagsstämma OptiFreeze

Read More

Kallelse till extra bolagsstämma OptiFreeze

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2019, och • […]

Read More

New Patent Application – Strengthens the position further in OptiFlower Segment

OptiFreeze AB has submitted a patent application, on a method for treating a cut flower on the 23rd of July 2019. The application concerns a method extending the life expectancy of plant materials, specifically in cut flowers. The method has been developed during 2019 and has an impact on increasing the life time of cut […]

Read More

A Breakthrough Result with Cut Flowers – Roses

OptiFreeze has achieved a breakthrough result with cut flowers – specifically with roses. Our innovative technology can extend the life time of roses significantly with a potential to have a significant impact on the market for cut flowers. OptiFreeze started to work with roses at the beginning of May 2019. The learnings from other projects […]

Read More

OptiFreeze AB: OptiFreeze AB (publ) genomför riktade emissioner om totalt 17 395 908 MSEK

Styrelsen i Optifreeze har, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 11 april 2019, beslutat om en riktad emission av 996 920 aktier till ett antal externa investerare med en teckningskurs om 14,30 SEK per aktie, motsvarande en bruttolikvid om 14 255 956 MSEK. Teckningskursen 14,30 SEK innebär en rabatt om cirka 15 procent mot […]

Read More

OptiFreeze AB (publ) kommer att genomföra riktade emission om drygt 15 MSEK

Styrelsen i Optifreeze har, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 11 april2019, beslutat om riktad emission om drygt 15 MSEK. Emissionerna gör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen. Emissionerna avser att […]

Read More

OptiFreeze at Småbolagsdagen June 3, 2019

CEO Eda Demir Westman presented OptiFreeze AB at the investors meeting Småbolagsdagen in Stockholm, June 3, 2019. The presentation can be followed for the link below: OptiFreeze Småbolagsdagen, June 2019.

Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Idag, den 29 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val av ny styrelseledamot Stämman beslutade att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att Martin Linde utses till styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Övrigt Stämman beslutade att […]

Read More