Styrelseförändring i OptiFreeze

OptiFreeze AB meddelar härmed att styrelseledamot Christine Widstrand avgår med omedelbar verkan från styrelsen i OptiFreeze. Avgången är, som kommunicerades i samband med OptiFreeze nyemission inför notering på AktieTorget, ett naturligt steg då bolaget nu gått in i en ny fas. Widstrand får inte, som representant för LU Innovation System, vara ledamot i ett publikt bolag.

– Det har varit inspirerande att ha arbetat med OptiFreeze och den innovation som ligger till grund för företaget. Bolaget är ett bra exempel på hur LU Innovation System kan bidra till att kommersialisera forskning, säger Christine Widstrand, vice VD LU Innovation System och avgående styrelseledamot i OptiFreeze AB. 

Styrelsen i OptiFreeze kommer inom kort att tillsätta en valberedning som ska utvärdera lämpliga styrelsekandidater. 

Christine Widstrand har varit styrelseordförande och styrelseledamot i OptiFreeze sedan bolaget grundades i mars 2011. Bolaget har nu gått in i en ny fas och kommer att noteras på AktieTorget i juni 2014. Därmed har LU Innovation System och Widstrand slutfört sitt uppdrag och avslutar sitt engagemang i bolagets styrelse. Policyn inom LU Innovation System stadgar att anställda inte får ha styrelseuppdrag i publika bolag. 

LU Innovation System AB är Lunds universitets helägda holdingbolag och har som mål att kommersialisera kunskap och forskning vid universitetet och därmed bidra till ökad tillväxt i Sverige. LU Innovation System stöttar och utvecklar forskningsresultat tillsammans med forskare och studenter med målet att fler idéer ska leda till bolag och affärer. LU Innovation System kan stödja och finansiera bolagsstarter, men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung vi Lunds universitet.

– Vi tackar LU Innovation System för deras värdefulla insatser. Samtidigt vill jag tillägga att vi definitivt inte kommer att klippa banden till universitetet, utan samarbetet med Institutionen för Livsmedelsteknologi, säger Fredrik Westman, VD i OptiFreeze AB.

OptiFreeze arbetar för närvarande med att utvärdera alla de alternativ som står till buds gällande den pilotanläggning som är planerad att byggas. Målsättningen är att fatta beslut om samarbetspartner och former för ett samarbete under sommaren.

För ytterligare information om OptiFreeze, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB, 0738 – 145 215, fredrik.w@optifreeze.se.

Om OptiFreeze AB
OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU. OptiFreeze avser att genomföra en uppskalning till industriell skala och via samarbeten kunna adressera livsmedelsbranschen.