Offentliggörande av memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen för OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 22 januari 2016. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 3 februari 2016, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på OptiFreezes och AktieTorgets respektive hemsida.

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 3 – 17 februari 2016.
* Teckningskurs: 25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 29 januari 2016 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 januari 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2016.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 – 15 februari 2016.
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 februari 2016 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2016.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 780 000 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 7 800 000 aktier.

Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

160201 – PM OF Offentiggörande memorandum.pdf

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.