Lund den 12 september 2017 PRESSMEDDELANDE

Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 1 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 13 september 2017, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 13 september – 27 september 2017.

· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

· Teckningskurs: 14,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 8 september 2017. Sista dag för handel i OptiFreeze aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 september 2017.

· Emissionsvolym: Högst 1 225 714 aktier.

· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,6 MSEK.

· OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 580 000 aktier.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 september – 25 september 2017.

· Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 13 september 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2017.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer bl.a. från OptiFreeze största ägare Arc Aroma Pure AB, delar av styrelsen samt från delar av forskargruppen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information

OptiFreeze AB Göran Hedbys, styrelseordförande

Tel: 073-529 95 44

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Kort om OptiFreeze

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.