OptiFreeze > Press Releases & News

OptiFreeze AB (publ) kommer att genomföra riktade emission om drygt 15 MSEK

Styrelsen i Optifreeze har, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 11 april2019, beslutat om riktad emission om drygt 15 MSEK. Emissionerna gör med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen. Emissionerna avser att […]

Read More

OptiFreeze at Småbolagsdagen June 3, 2019

CEO Eda Demir Westman presented OptiFreeze AB at the investors meeting Småbolagsdagen in Stockholm, June 3, 2019. The presentation can be followed for the link below: OptiFreeze Småbolagsdagen, June 2019.

Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Idag, den 29 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Val av ny styrelseledamot Stämman beslutade att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att Martin Linde utses till styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Övrigt Stämman beslutade att […]

Read More

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma kan laddas ner här: Fullmaktsformulär extra bolagsstämma OptiFreeze — 190529

Read More

Martin Linde föreslår som ny Styrelseordförande i Optifreeze

Valberedningen i Optifreeze har föreslagit Martin Linde som ny Styrelseordförande i Optifreeze. Martin Linde har tidigare varit styrelseordförande i OptiFreeze, ett uppdrag som han lämnade 2017. Linde har en bakgrund inom livsmedelsindustrin där han har haft ett antal olika positioner såsom koncernchef och VD samt olika roller inom marknadsföring och försäljning. Utöver detta har Linde […]

Read More

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och • […]

Read More

Förändring i OptiFreeze styrelse

Efter diskussion med flertalet huvudägare om bolagets framtida utveckling har Göran Hedbys beslutat att lämna bolagets styrelse och avgå som styrelseordförande. Bolaget kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Valberedningen kommer att föreslå Martin Linde till ny styrelseordförande i OptiFreeze. Martin Linde kommer att följa bolaget på nära håll fram till extra bolagsstämman. Martin […]

Read More

Watch presentations held at OptiFreeze’s Annual Meeting

OptiFreeze CEO Eda Demir Westman talks about the company at the Annual General Meeting on 11th of April 2019. Josef Fischer (Global Innovation Manager, Syngenta) talks about Syngenta, Syngenta Flowers and the collaboration between Syngenta Flowers and OptiFreeze.

Read More

CEO Eda Demir Westman presents OptiCeptTM at the FleuroStar Award Evening

OptiFreeze’s CEO Eda Demir Westman will present OptiCept, a breakthrough technology in self-life improvement for cuttings, at the 2019 FleuroStar Award Evening on Thursday 13th June. The ceremony is held during the FlowerTrials at Syngenta Flowers in De Lier, the Netherlands. “I am very proud and excited to be invited to present OptiCeptTM/OptiFlower project and […]

Read More