Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) att – med stöd av bemyndigande från bolagsstämman – genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.

 

Styrelseordförande Göran Hedbys kommenterar

När nu företaget går in i sin nästa fas, att kommersialisera det koncept som tagits fram under flera års forskning och utveckling, måste vi begära in nytt expansivt kapital från våra ägare och nya investerare.

Det är med stor glädje jag konstaterar att flera av våra storägare och personer med kopplingar till företagets verksamhet inte tvekar, utan stöttar emissionen som skall hjälpa oss att ta nästa steg. Stödet är brett och visar på en solid tro på teknologin och de personer som står bakom Optifreeze. Metodutvecklingen och produktions-konceptet har nått till en nivå där vi nu är redo att ta ett kliv framåt. Det är min bedömning att vi står väl rustade för nästa fas. Ledning av företaget har tillförts kompetenser inom olika områden, framförallt marknad och försäljning. Vi har skapat oss en bra insikt genom våra metoder, där vi ständigt utvecklar hur olika råvaror påverkas och förbättras av OptiCept-processen. Det är med stor tillförsikt jag bjuder in er att vara med på OptiFreeze fortsatta resa och delta i emissionen som genomförs i syfte att förbereda Bolaget för en industrialisering och kommersialisering.

 

Bakgrund och motiv

OptiFreeze har sedan starten varit huvudsakligen inriktat på produktutveckling och genomförande av pilotstudier. Arbetet har i stor utsträckning kretsat kring att skala upp verksamheten och har sedan 2016 handlat om att kunna producera större mängder produkter. Bolaget har under de senaste åren ingått avtal med strategiska samarbetspartners i livsmedelsbranschen och leverantörer av kylda färska grönsaker och frukter i syfte att förbereda för en industrialisering och kommersialisering av OptiFreeze patenterade teknologi.

Utvecklingen har gått från att kunna producera några få centiliter under uppstarten till att under 2016 kunna producera 50 liter. Sedan i somras har OptiFreeze en fullskalig pilotanläggning som klarar att producera 1 000 liter produkter per timme, vilken volym anses täcka in de flesta kunders produktionskapacitet.

 

Motivet till företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för att inleda försäljningsarbetet mot ett antal kunder runt om i världen. Bolaget har sedan i somras en fungerande fullskalig pilotanläggning som kommer att användas i testkörning hos kunder eller med kunders produkter i OptiFreeze egna lokaler. Detta som ett första steg i en försäljningsprocess. Därefter ska kapitalet användas till metodutveckling syftande till att skaffa förmågan att behandla allt fler produkter.

 

Erbjudande i sammandrag

  • Teckningstid: 13 september – 27 september 2017.
  • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskurs: 14,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 8 september 2017. Sista dag för handel i OptiFreeze aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 september 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 september 2017.
  • Emissionsvolym: Högst 1 225 714 aktier.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,6 MSEK.
  • OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.
  • Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 580 000 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 september – 25 september 2017.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 13 september 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2017.

 

 

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer bl.a. från OptiFreeze största ägare Arc Aroma Pure AB, delar av styrelsen samt från delar av forskargruppen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang.

 

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om garanti- och teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

 

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande

Tel: 073-529 95 44

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

 

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017.

 

Kort om OptiFreeze

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.