Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande 2017-03-15

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB


Igår, den 14 mars 2017, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den framlagda balansräkningen. Vidare fastställde stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapåret 2016.

Fastställande av antal styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och antalet revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra (4) stycken samt att två (2) styrelsesuppleanter skall utses. Stämman beslutade även att ett (1) revisionsbolag skall utses till revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade dels att omvälja Petr Dejmek och Anders Hättmark som styrelseledamöter, dels att nyvälja Göran Hedbys och Elisabeth Yllfors som styrelseledamöter samt dels att nyvälja Federico Gomez och Johan Möllerström som styrelsesuppleanter. Stämman beslutade även att nyvälja Göran Hedbys som styrelseordförande.

Stämman beslutade att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Aktiespararna föreslog stämman att besluta att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om högst tio procent. Aktiespararna reserverade sig mot stämmans beslut.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

170315 PM OptiFreeze Kommunike till arsstamma.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017.

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Bokslutkommuniké 2016

Sammanfattning av Q1 – Q4 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 med jämförelseperiod
2015-01-01 – 2015-12-31

• Intäkterna för perioden uppgår till 79 278 SEK (34 257 SEK)
• Resultatet för perioden uppgår till -6 761 707 SEK (-4 987 342 SEK)
• Likvida medel uppgick till 10 710 683 SEK (1 634 414 SEK) varav 440 514 SEK (1 479 346 SEK) i räntebärande placering
• Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 944 888 SEK (604 386 SEK)
• Genomsnittligt antal aktier uppgår till 8 403 115 stycken (7 800 000 stycken)
• Resultat per aktie -0,80 SEK ( -0,64 SEK)
• Soliditet 92,1 % (76,2 %)

Sammanfattning av Q4 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-10-01 – 2016-12-31 med jämförelseperiod 2015-10-01 – 2015-12-31

• Resultatet för perioden uppgår till -1 851 848 SEK (-1 784 613 SEK)
• Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
• Resultat per aktie -0,22 SEK ( -0,23 SEK)

Kommentarer från VD

OptiFreeze har under 2016 tagit makalöst stora steg framåt. För det första uppnådde vi en viktig målsättning då vi med vår prototyp kunde producera upp till 50 liter produkter per timme vilket är ett oerhört stort steg i jämförelse med 2014 då vi kunde producera några få centiliter. För det andra inleddes arbetet med att under 2017 uppnå ännu större produktionskapacitet och våra målsättningar ser ut att kunna uppnås och till och med överträffas. Just nu genomförs många olika tester som ska ligga till grund för PEF-systemet med kapacitet att behandla mer än 1 000 liter produkter per timme vilket kommer att beställas inom några få veckor. När systemet är på plats jämte generator och vakuumimpregneringssystem så återstår några tester inför utplacering hos en utvald produktionsanläggning där en partner ska behandla grönsaker och frukter för såväl frysning som kylning.

När OptiFreeze bildades byggde företaget på en revolutionerande teknologi som skulle göra det möjligt att frysa ner grönsaker och frukter som normalt inte tål infrysning. Några år senare har vi adderat ytterligare två applikationsområden, shelf life extension och torkning. Det är min fasta övertygelse om att detta har gjort OptiFreeze till ett starkare och bättre bolag av två olika skäl.

För det första löser shelf life extension-metoden väsentliga problem åt livsmedelsföretag samtidigt som den förbättrar affärsmöjligheterna och lönsamheten. Ett exempel är att livsmedelsföretag kan minska matsvinnet med hjälp av vår teknologi eftersom den bidrar till flera dagars förlängd hållbarhet. Ett annat exempel är att det finns produkter, till exempel vissa typer av färdigskurna frukter och grönsaker, som efterfrågas av konsumenter men inte kan erbjudas på grund av för kort hållbarhet. Livsmedelsföretag kan helt enkelt öka förädlingsvärdet och ta mycket mer betalt för sina produkter, minska matsvinnet och öppna upp nya marknader med helt och hållet nya produkter.

För det andra finns det en efterfrågan på kryddor som smakar och luktar bättre. Med vår teknologi kan kryddföretag erbjuda konsumenter och storkök just detta. Att vår teknologi förbättrar smak, lukt och färg är något vi kunnat konstatera i tester där bland annat kockar och representanter från kryddföretag testat våra behandlade produkter. De hade inga som helst problem att peka ut vilka kryddor som behandlats med vår metod. Att vår teknologi är intressant visar inte minst alla de TV-inslag och tidningsartiklar som publicerades efter att medierna uppmärksammat de forskare som ligger bakom metoden och som är knutna till OptiFreeze.

Det gångna året har lett till att vägen framåt för bolaget blivit allt tydligare. Vi har fattat beslut om hur vår produktionsutrustning ska utformas. Genom våra möten med olika företag på marknaden och diskussioner med samarbetspartners har det även blivit tydligt vilka produkter som vi bör fokusera på och hur vi bör prioritera våra applikationsområden.

Det är inte någon tillfällighet att vi nu är inne i en intensiv fas där vi för konkreta diskussioner med livsmedelsföretag som är genuint intresserade av att lansera grönsaker, frukter och kryddor som behandlats med vår produktionsutrustning. Skälet är att vi kunnat demonstrera en produktionsutrustning som på ett tydligt sätt visar att det är möjligt att behandla större mängder produkter samtidigt som resultatet, behandlade produkter, visat sig överträffa förväntan.

Nu väntar ett mycket spännande 2017 som kommer att präglas av både stort och smått. Uppskalningen fortsätter och vi startar metodutveckling av nya produkter som efterfrågas av marknaden varvat med olika framträdanden inför exempelvis frukt- och bärföretag samt inför representanter för kryddindustrin.

Lund den 17 februari 2017
Fredrik Westman, VD

Läs hela rapporten här: OF Bokslutskommuniké 2016.pdf

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Nya datum för offentliggörande av bokslutskommuniké och årsredovisning

Pressmeddelande 2017-02-14


Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké var den 24 februari 2017. Nytt datum för offentliggörande är fredagen den 17 februari. Årsredovisningen kommer att offentliggöras tisdagen den 21 februari 2017. Skälet är att såväl bokslutskommuniké som årsredovisning kommer att färdigställas tidigare än planerat. Sedan tidigare har OptiFreeze meddelat aktiemarknaden att bolagets årsstämma äger rum den 14 mars 2017.

170214 PM bokslutskommuniké.pdf 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

 

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Pressmeddelande 2017-02-10


Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 mars 2017 kl 
16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 mars 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 8 mars 2017 skriftligen till OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0738 – 145 215 eller per e-post info@optifreeze.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 8 mars 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.optifreeze.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 580 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Styrelsen föreslagit att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Förslag avseende styrelse kommer att offentliggöras senast två veckor innan bolagsstämman genom pressmeddelande på bolagets webbplats.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsens föreslår att bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 9  Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9  Anmälan till stämma

Rätt att delta i bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund samt på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Lund i februari 2017
OptiFreeze AB (publ)
STYRELSEN

170210 PM OptiFreeze Kallelse till årsstämma.pdf

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se


Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017.

 

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Delårsredogörelse 160101 – 160930

Sammanfattning av Q1 – Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-01-01 – 2015-09-30

 • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -4 909 860 SEK (-3 202 729 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 13 321 413 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (3 494 291 SEK resp. 3 378 199 SEK)
 • Aktiverade utgifter uppgår till 704 744 SEK (407 310 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,57 SEK (-0,41 SEK)
 • Soliditet 95 % (86,1 %)

Sammanfattning av Q3 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-07-01 – 2015-09-30

 • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -1 651 769 SEK (-1 235 282 SEK)

Läs hela rapporten här: 161124 OF Q3 Delårsredogörelse 2016.pdf


Kommentarer från VD

Det är nu nästan exakt två och ett halvt år sedan OptiFreeze noterades på AktieTorget. Jag och en av grundarna av bolaget, Pär Henriksson, framträdde på olika aktieevent och träffade aktieinvesterare för att berätta om bolaget och vår teknologi. Många fascinerades av vår metod för att behandla produkter som normalt inte tål nedfrysning. Vid den tiden kunde vi behandla ett spenatblad eller en fruktkub åt gången. Att producera några enstaka gram tog åtskilliga timmar.

Å ena sidan tycker jag att allt tagit mer tid än jag trodde vilket såklart är frustrerande, men å andra sidan känns det fantastiskt roligt att vi snart uppnått en viktig målsättning, nämligen att kunna producera hundratals liter per timme. Vi befinner oss nu i en fas där vi inom kort kommer att beställa de delar som kommer att utgöra första generationens OptiCept. Med denna OptiCept kommer vi i ett antal steg att kunna uppnå målet om 1 000 liter per timme.

Ibland sker det saker på vägen som förändrar förutsättningarna och som ett litet bolag med god potential så gäller det att vara lyhörd och ha modet att prioritera. Ett exempel är att vi lagt ner mycket arbete i vårt samarbete med en av Skandinaviens största grönsaksproducenter och -distributörer. Detta har lett till att vi nu har en konkret målsättning som syftar till att introducera produkter som behandlats med vår metod under nästkommande år. Grönsaker och frukt ska behandlas med vår metod i syfte att förlänga hållbarheten i såväl fryst som kylt tillstånd. Med denna partner har vi potential att nå ut till inte bara livsmedelsproducenter, utan också en rad olika snabbmatsrestauranger och storhushåll. Fler möjligheter uppenbarar sig alltså.

Vi har tagit ytterligare steg framåt med vårt första applikationsområde, frysning. Vi har nu inte bara en metod för att frysa vissa sallader, vi kommer under nästa år även att ha en industriell process och utrustning som möjliggör produktion av större mängder frysta produkter. Därmed har vi möjlighet att tillsammans med vår partner introducera fryst sallad på marknaden och förse såväl stora som små livsmedelsproducenter, snabbmatskedjor och storhushåll med behandlade produkter.

Likaså är det med vårt nyaste och tredje applikationsområde som tillkom mindre än ett år sedan, torkning av bladkryddor, vilket har stor potential på marknaden. Detta av tre skäl. För det första har de tester vi genomfört tillsammans med en potentiell partner visat mycket goda resultat. För det andra kommer vi under nästa år att kunna erbjuda en god produktionskapacitet. För det tredje kan OptiFreeze erbjuda en teknologi, som i all sin komplexitet, är enkel för producenter att implementera samtidigt som den svarar mot ett reellt behov, nämligen att förbättra smak, arom och färg.

Det blir alltså sällan exakt som man tänkt sig. Men i vårt fall känns det positivt att vi har tre användningsområden, men bara en behandlingsmaskin, OptiCept. I teorin kan alltså en livsmedelsproducent behandla produkter för frysning, torkning och kylning med en och samma produktionsutrustning. Det är en enorm styrka att vi inte behöver utveckla olika produkter för olika användningsområden.

Men framgång kräver en produktionsutrustning som kan säljas. Och i början av 2017 ska vi ha en utrustning som har kapacitet att behandla hundratals liter produkter. Senare under 2017 ska vi ha uppnått en ännu större produktionskapacitet, 1 000 liter per timme. Sammanfattningsvis kan man säga att tre applikationsområden, en produktionsutrustning med god kapacitet samt inte minst en samarbetspartner som kan installera vår OptiCept för att producera och distribuera grönsaker, gör att jag känner mig trygg inför framtiden.

Lund den 24 november 2016
Fredrik Westman, VD

 

 

 

 

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Arc Aroma Pure AB, medgrundare i OptiFreeze AB, har avyttrat 500 000 aktier i OptiFreeze AB och kommer då under en ägarandel på 20 procent närmare bestämt 18,8 %, vilket innebär att aktieinnehavet efter denna försäljning är 1 613 800 aktier.

 • Vår tro på OptiFreeze är orubbad, OptiFreeze är en viktig samarbetspartner och kund. Arc Aroma Pure AB har nu fått möjligheten att placera en andel av våra aktier hos seriös mottagare i form av två institutionella investerare. Med affären får OptiFreeze, vid sidan om Arc Aroma Pure, ytterligare två stora och stabila ägare, säger Martin Linde, VD Arc Aroma Pure AB

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

 

 

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Halvårsrapport 160101-160630

Sammanfattning av Q1 och Q2 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 med jämförelseperiod
2015-01-01 – 2015-06-30

 • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -3 265 174 SEK (-1 967 446 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 16 158 346 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (4 710 987 SEK resp 4 510 013 SEK)
 • Aktiverade utgifter uppgår till 455 421 SEK (266 491 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,38 SEK (-0,25 SEK)
 • Soliditet 93 % (90,9 %)

Sammanfattning av Q2 2016

Följande sammanfattning avser perioden 2016-04-01 – 2016-06-30 med jämförelseperiod
2015-04-01 – 2015-06-30

 • Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -1 762 176 SEK (-983 403 SEK)

Läs hela rapporten här: 20160630 OF Halvårsrapport.pdf.

Kommentarer från VD

Under våren och sommaren har vi arbetat med en rad projekt och bolaget har tagit viktiga steg framåt. I huvudsak har fem projekt varit i fokus.

För det första har vi fortsatt arbetet med att utveckla metoden som möjliggör frysning av rucola som ska bipackas färdigrätter. Arbetet har löpt på bra och vi har under sommaren förbättrat resultaten så att överlevnadsgraden har ökat till tillfredsställande nivåer.

För det andra har vi under sommaren tillsammans med svenska, tyska, belgiska och spanska intressenter arbetat med frysta jordgubbar och hallon. Vi är nöjda med resultaten och under hösten kommer vi tillsammans med dessa företag att ta ställning till hur vi tar nästa steg.

För det tredje har mycket arbete lagts ned i vårt projekt där vi tillsammans med en partner utvärderar vår torkningsmetod för bladkryddor. En rad analyser av kryddorna genomförs nu på ett externt laboratorium och om resultaten är positiva så väntar en mycket spännande höst och vinter.

För det fjärde har uppskalningen och produktifieringen av vår teknologi fortsatt. Vår målsättning att runt årsskiftet kunna erbjuda livsmedelsmarknaden en produkt som har kapacitet att behandla hundratals liter produkter i timmen ligger fast. När vi uppnått den målsättningen har OptiFreeze tagit ett enormt kliv framåt.

Det femte projektet hänger ihop med det första och fjärde ovan och innebär att vi tagit fram en industriell process för produktion av fryst sallad. I samarbete med Vidinge Grönt och JBT har vi nu en i det närmaste en fullständig process med de tekniska lösningar som krävs för att möjliggöra att produkter kan behandlas med OptiFreezes metod och i slutändan frysas. Eller för den delen kylas eller torkas. Det är ju som flertalet vet en produkt som ska kunna användas i olika syften; frysning, kylning eller torkning. Därmed har vi nu kapacitet att i närtid producera tillräckligt stora mängder för att förse en lämplig aktör med fryst sallad som kan bipackas färdigrätter. Projektet är ytterst viktigt eftersom vi vill komma ut på marknaden så fort som möjligt, om än i mindre skala. Att vi nu har kapacitet att med OptiFreezes metod behandla större mängder produkter innebär ett konkret bevis på att vi möjliggjort det som för några år sedan ansågs omöjligt. Framför allt kan vi nu visa för de intressenter som följt oss under en tid att de kan implementera vår process i livsmedelsproduktion.

Vårt deltagande på bärkongressen i Rotterdam i våras var mycket lyckosam eftersom vi kunde knyta kontakta med några av världens största bärföretag. Två av dessa samarbetar vi med just nu i våra tester med jordgubbar och hallon. Närmast väntar en resa till Hong Kong där vi kommer att delta på Asia Fruit Logistica. Och vi har redan blivit kontaktade av företag så det finns goda förutsättningar att deltagande kommer att bli lika lyckosamt. Slutsatsen man kan dra av detta är att OptiFreeze erbjuder en världsunik metod som kan komma att fylla en viktig funktion. Ett exempel på detta är ett asiatiskt företag som vill förlänga hållbarheten på sallad med en dag .i syfte att minska matsvinnet och därmed öka lönsamheten!

Bolagets åtta anställda och konsulter jobbar beslutsamt vidare, vi har byggt en solid grund för OptiFreeze vilket kommer att gagna våra samarbetspartners och inte minst bolagets aktieägare. Att vårt arbete gett resultat visar sig inte minst i det stora intresse som finns från flera olika livsmedelsföretag runt om i världen. Men innan vi erövrar världen så ska vi kavla upp ärmarna och skala upp teknologin

Lund den 26 augusti 2016
Fredrik Westman, VD

Delårsredogörelse 2016-01-01 – 2016-03-31

Sammanfattning av Q1 2016

 • Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 med jämförelseperiod 2015-01-01 – 2015-03-31
 • Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till SEK -1 502 999 SEK (-987 023 SEK)*
 • Likvida medel uppgick till 18 096 266 SEK varav 440 514 SEK i räntebärande placering (5 783 219 SEK resp. 5 562 136 SEK)
 • Aktiverade utgifter uppgår till 193 733 SEK (47 606 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,18 SEK (-0,13 SEK)
 • Soliditet 94,2% (93,5%)

*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Ladda ner hela rapporten här:

Kommentarer från VD

För drygt två år sedan, i juni 2014, noterades OptiFreeze på AktieTorget. Vårt mål var att överföra teknologin från Lunds Tekniska Högskola till bolaget och skala upp metoden som innebar att man kunde frysa ner vissa grönsaker och bär. För två år sedan hade vi förmågan att behandla och öka frystoleransen i ett salladsblad eller en jordgubbe åt gången. Nu har vi inom några få månader förmågan att behandla så stora mängder att OptiFreeze-behandlade grönsaker, frukter och bär de facto kan introduceras på marknaden. Och när vi närmar oss årsskiftet 2016/17 kommer vi att kunna erbjuda livsmedelsföretag en produktionskapacitet som uppgår till hundratals liter produkter per timme. Vi har alltså på två år gått från centiliter och gram till kubik och ton med en teknologi som i grund och botten är synnerligen komplex. Därmed är vi nära en marknadsintroduktion.

Vägen från gram till hundratals liter hade inte varit möjligt utan det team som utgör OptiFreeze. Tack vare ett stort engagemang, kreativitet och hårt arbete har vi lyckats ta stora kliv framåt i utvecklingen. Mixen av människor som jobbar i bolaget är perfekt och vi löser smidigt de utmaningar som uppstår på vägen. Men teamet består inte enbart av vi som jobbar för OptiFreeze utan också av personer från JBT och Vidinge Grönt. Tillsammans har vi arbetat med målsättningen att fryst sallad ska finnas på marknaden inom några månader. Och vi är på god väg att lyckas. Ambitionen är att förse Orkla med sallad till en färdigrätt och OptiFreeze är på god väg att få till stånd liknande upplägg dels inom området frysta bär och dels inom torkade bladkryddor. Inte minst publicitet i det internationella branschorganet Eurofruit Magazine har gett många kontakter och möjligheter som vi nu kan ta ställning till.

OptiFreeze består i dagsläget av fem personer som jobbar dagligen i bolaget och om några veckor är vi ytterligare tre. Bolaget kommer då att ha två personer som dedikerat arbetar med den tekniska utvecklingen av OptiCept. Därutöver kommer vi att vara fem metodutvecklare vilka kommer att driva utvecklingen av våra tre olika applikationsområden, frysning, shelf life extension och torkning.

Att tiden går fort när man har roligt är inte någon klyscha. När vi som jobbar i OptiFreeze ser tillbaka på de här två åren är vi överens om att vi har haft enormt roligt på vägen samtidigt som vi är på väg att åstadkomma något stort, från gram till ton och centiliter till kubikmeter. Det är ingen överdrift att påstå att OptiFreeze har potential att bli nästa bolag som erövrar världen med en innovation från Lund.

Lund den 26 maj 2016
Fredrik Westman, VD

Presentation från årsstämma 26 april 2016

Bifogad presentation visades på OptiFreezes årsstämma, tisdagen den 26 april 2016.

Presentation årsstämma 160426.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.